APLIKACJA NOTARIALNA

Zgodnie z Ustawą Prawo o notariacie aplikantem notarialnym może być osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
  • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza;
  • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.

oraz uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego.

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Marta Sosada2011-02-07 08:00
Ostatnia zmiana:Ewa Warzecha2016-01-11 10:20
Publikacja:Marta Sosada2011-02-07 08:00


Izba Notarialna w Katowicach
ul. Poniatowskiego 23
40-055 Katowice

tel. 32 205 05 08
email: rin@notariat.katowice.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako niespełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późniejszymi zmianami, nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej. Nadesłane w taki sposób pisma zostaną pozostawione bez nadawania im formalnego biegu.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.